">">
The Rotary Foundation
Genom Rotary Foundation möjliggör vi rotarianer genom våra frivilliga bidrag att humanitära och kulturella projekt och aktiviteter som främjar Rotarys målsättningar
kan genomföras.
Fokus ligger på förståelse för fred, att bekämpa fattigdom, att förbättra förutsättningar för hälsa och utbildning samt den lokala samhällsutvecklingen.
Mest känt är kanske projektet End Polio Now, där Rotary samlat in mer än 650 miljoner dollar tillsammans med familjen Gates i USA.
Man kan som klubb söka District Grants, som delas ut av respektive distrikt, och Global Grants, som delas ut av Rotary Foundation centralt.
Bidraget används för att utöka finansieringen utöver klubbens egen finansiering för att genomföra ett projekt.
Rotary Peace Center
Finansierat av TRF får kandidater möjlighet att studera freds- och utvecklingsfrågor.
 
Rotarys Fredscenter finns på sju olika platser i världen. 
 
Sedan 2011 är Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet värd för ett masterprogram och Rotary International Peace Center.
 
Rotary Ungdom - RU (Rotary Youth Exchange - RYE)
Ungdomsutbytet inom Rotary är ett program som funnits sedan 1974. Det ger ungdomar mellan 15–19 år möjlighet att besöka och studera i ett annat land under ett skolår.
Ungdomarna får minnen och kunskaper för livet samtidigt som de lär sig ett nytt språk, upptäcker en annan kultur och utvecklas till globala medborgare.
Rotary Internationals styrelse har fastställt rekommenderade riktlinjer som hjälp till klubbar och distrikt att genomföra sin ungdomstjänstverksamhet som en del av Rotarys arbete för ökad internationell förståelse.
Rotarys ungdomsutbyten är öppna för alla ungdomar, det är inget krav på medlemskap i Rotary.
Utbytesprogram som finns:
  • Rotarys ettåriga utbyte
  • Rotarys sommarutbyte
  • Olika former av läger
  • Georgiastipendiet – Studera på college i Georgia, USA under ett år
Rotarys Vänskapsutbyte (Rotary Friendship Exchange - RFE)

Rotarys vänskapsutbyte är Rotarys internationella utbytesprogram för oss rotarianer och våra familjer.

Utbytet sker mellan distrikt i olika länder och innebär att vi i organiserade resor besöker varandra, reser runt i distriktet och guidas av rotaryvänner.
Det ger deltagarna en unik möjlighet att få uppleva en annan kultur genom att bo hemma hos rotarianer i de länder man besöker och gästa deras klubbar.
Programmets syfte är att främja internationell förståelse och goodwill mellan rotarianer genom personliga och gränsöverskridande kontakter.

Vänskapsutbyten organiseras på minst ett av följande teman: kultur, service och yrkestjänst vilket kan ge insikt i hur yrken utövas på olika platser och hur det kan bidra till nya vanor och kulturer.

Det finns fyra typer av vänskapsutbyten: Individuella utbyten, Grupputbyten, Yrkesutbyten och Volontärutbyten.
Rotary Fellowships
Rotarys Fellowships är internationella grupper som delar en passion. Ibland kan det ses som en klubb i klubben, där rotarianer med gemensamma intressen bildar egna grupper där fokus är på just det intresset eller den hobbyn.

Att vara del av både Rotarys gemenskap och ett särintresse är ett spännande och roligt sätt att få vänner runt om i världen och tillsammans utforska den gemensamma hobbyn eller det yrke man har.
Rotary Leadership Institute - RLI
Rotary Leadership Institute är en sammanslutning av klubbar och rotarydistrikt som genomför ett utvecklingsprogram i ledarskap för framtida ledare inom Rotary.

Syftet är att identifiera och utveckla rotarianer för framtida uppdrag i klubbledning.
 
Programmet är dialogbaserat och bygger på en gemensam värdegrund som utgår
från Rotarys etiska principer.
Rotary Youth Leadership Awards - RYLA
RYLA är ett officiellt Rotaryprogram sedan 1971 med syfte att ge ungdomar mellan 14–30 år kunskaper som gör det lättare att hantera ledarskapet och göra dem till bättre ledare.
 
Den personliga utvecklingen ska ges stort utrymme.

RYLA är ett utmärkt forum för att rekrytera unga personer till i första hand Rotaract och senare även Rotary.

På så sätt kan Rotaract och Rotary förnyas och utvecklas genom att unga personer kan bidra till ökad mångfald och vidsyn.
 
RYLA medverkar också till att unga personer får tillgång till ett omfattande nätverk som i framtiden kan vara ett viktigt stöd i deras roll som ledare.
Rotaract

Rotaract är Rotarys ungdomsorganisation med medlemmar mellan 18–30 år. Här samlas både studenter och yrkesverksamma med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter och intressen, för att utbyta idéer med ledare i samhället, utveckla sitt eget ledarskap, sina professionella färdigheter och för att ha kul.

En Rotaract-klubb knyts till en moderklubb inom Rotary, men fungerar i övrigt helt självständigt.
 
Rotaract har egna projekt, möten och konferenser, samt besöker andra klubbar i världen. Rotaract startade 1968 av Rotary International som ett led i utvecklingen av en mer omfattande ungdomsverksamhet inom Rotary.

Rotaract är en kombination av orden ”Rotary” och ”action” och många medlemmar i Rotaract fortsätter sitt ideella engagemang i en rotaryklubb när de blivit äldre.
 
Det internationella nätverket inom Rotaract är genom olika former av sociala medier och andra tekniska lösningar väl anpassat till medlemmarnas ålder och levnadsvanor.
Läkarbanken (Rotary Doctors)
Med stöd från rotaryklubbarnas projekt väljer cirka femtio läkare och tandläkare från Sverige att varje år oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja och utbilda befolkning i andra länder i deras egna byar.
 
I Kenya används mobila kliniker, så kallade jeeplinjer, där läkare och tandläkare  tillsammans med personal från landet även når befolkning som annars inte har tillgång
till sjukvård.
 
Syftet är att genom projekten utbilda befolkningen inom områdena hälsa och rent vatten,
tillsammans med lokala myndigheter, så att de efter några år ska kunna ta över ansvaret för hälso- och sjukvården i den egna byn. 
Rotary Hjälper
Rotary Hjälper är en svensk insamlingsstiftelse som bildades 2007 och som har en direkt koppling till TRF.

Rotary Hjälper har 90-konto, och granskas därför årligen av svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen leds av en ideell styrelse som jobbar utan arvoden.
 
Rotary Hjälper försöker minimera sina kostnader, så att merparten av insamlade medel ska kunna användas för välgörande ändamål.

Om bidragsgivaren är rotarian, en rotaryklubb eller ett distrikt, och om man angett sitt medlems-, klubb eller distriktsnummer, så redovisar Rotary Hjälper detta till TRF, vilket gör att givaren får tillgodoräkna sig poäng för PHF.